Seguretat en aplicacions i dades

Dotem de seguretat des dels sistemes d'emmagatzematge local fins als remots

Evita vulnerabilitats i garanteix la confidencialitat, la integritat i disponibilitat de la informació

El gran volum de dades que les empreses generen, gestiona i emmagatzemen no para de créixer i les amenaces fan el propi posant en risc informació crítica i d'alt valor per a les organitzacions.

Els usuaris corporatius necessiten aplicar les tecnologies de seguretat a les dades i a les aplicacions amb els quals treballen.

Com t'ajudem

T'ajudem a protegir les teves dades corporatives i aplicacions mitjançant eines de xifratge de la informació, establint polítiques de suport de la informació, així com generant còpies de seguretat.

Antifrau

Proporcionem eines destinades a protegir els usuaris de tota mena d'enginyeria social des de la protecció del lloc de treball, fins a la seguretat d'aplicacions, sistemes i xarxes: Antispam, web filtering, Anti-phishing, UTM.

Antimalware

Protegim els sistemes informàtics enfront de tota mena de software maliciós que pugui afectar-los, detectant i eliminant tot tipus de malware: Antivirus, AntiAdware, Antispyware, UTM.

Contingència i continuïtat

Dissenyem plans d'actuació i contingència destinats a mitigar l'impacte provocat per qualsevol incident de seguretat: Còpies de seguretat, eines de recuperació de sistema, seguretat en virtualització, infraestructura de suport.

Auditoria tècnica

Proporcionem eines de caràcter preventiu destinades a la realització d'auditories de sistemes, aplicacions i dades.

Intel·ligència de seguretat

Implementem eines que permeten dur a terme la gestió d'esdeveniments o incidents de ciberseguretat en qualsevol de les seves fases: Gestió esdeveniments de seguretat (SEM), SIM / SIEM, Threat Intelligence, eines de monitoratge i reporting.

Protecció de les comunicacions

Proporcionem eines destinades a protegir els sistemes i dispositius connectats a la xarxa: Firewall, VPN, IDS, IPS, UTM Appliance, xifrat de les comunicacions, filtre de continguts, control P2P, gestió i control d'amplada de banda, eines de monitoratge i reporting.

Prevenció de fuga d'informació

Dotem d'eines que garanteixen la confidencialitat, la disponibilitat i la integritat de la informació: Control de continguts confidencials i dispositius externs d'emmagatzematge, encriptació, gestió del cicle de vida de la informació, xifrat de discos durs i suports d'emmagatzematge.

Beneficis

  • Reforça la seguretat corporativa. Tant en les aplicacions com en les dades amb els quals es treballa.
  • Protegeix la integritat de la informació. Mitjançant eines de xifratge i polítiques de suport.
  • Fomenta la continuïtat operativa. Detectant les amenaces de manera ràpida, identificant vulnerabilitats i prioritzant riscos.
  • Prevé pèrdues econòmiques. Derivades de la vulneració de dades.

Caso de éxito

Fabricants

Altres solucions en ciberseguretat

Seguretat en la xarxa

Protegeix tota la superfície d'atac, garantint la viabilitat, reputació i continuïtat del teu negoci.

Seguretat en els sistemes

Construeix una TI moderna capaç de prevenir, resguardar, protegir i reaccionar davant qualsevol atac.

Seguretat en aplicacions i dades

Evita vulnerabilitats i garanteix la confidencialitat, la integritat i disponibilitat de la informació.

Protecció del lloc de treball

Protegeix els teus actius corporatius contra incidents de seguretat.

Gestió d’accés i identitat

Garanteix un accés segur als sistemes i a les aplicacions