Seguretat en la xarxa

Facilitem eines que afermin la seguretat en els accessos remots d'equips entre xarxes i la transferència d'informació

Protegeix tota la superfície d'atac

En un món hiperconectat, la seguretat ha de ser present en tots els elements d'una xarxa des del perímetre al seu interior.

Protegir la teva infraestructura de xarxa i actius crítics enfront de vulnerabilitats garanteix la viabilitat, la reputació i continuïtat del teu negoci.

Com t'ajudem

Et dotem d’una visió holística conformada per polítiques, controls i tecnologies de protecció específiques, destinades a securizar l'accés, l'ús i la integritat de la xarxa.

Antifrau

Proporcionem eines destinades a protegir els usuaris de tota mena d'enginyeria social des de la protecció del lloc de treball, fins a la seguretat d'aplicacions, sistemes i xarxes: Antispam, web filtering, Anti-phishing, UTM.

Antimalware

Protegim els sistemes informàtics enfront de tota mena de software maliciós que pugui afectar-los, detectant i eliminant tot tipus de malware: Antivirus, AntiAdware, Antispyware, UTM.

Contingència i continuïtat

Dissenyem plans d'actuació i contingència destinats a mitigar l'impacte provocat per qualsevol incident de seguretat: Còpies de seguretat, eines de recuperació de sistema, seguretat en virtualització, infraestructura de suport. 

Protecció de les comunicacions

Proporcionem eines destinades a protegir els sistemes i dispositius connectats a la xarxa: Firewall, VPN, IDS, IPS, UTM Appliance, xifrat de les comunicacions, filtre de continguts, control P2P, gestió i control d'amplada de banda, eines de monitoratge i reporting.

Seguretat en dispositius mòbils

Garantim protecció de xarxes inalàmbriques i dispositius mòbils o de dispositius en mobilitat: Seguretat per a dispositius mòbils (MDM) , Seguretat per a xarxes inalàmbriques (SD-WAN), BYOD.

Auditoria tècnica

Proporcionem eines de caràcter preventiu destinades a la realització d'auditories de sistemes, aplicacions i dades.

Intel·ligència de seguretat

Implementem eines que permeten dur a terme la gestió d'esdeveniments o incidents de ciberseguretat en qualsevol de les seves fases: Gestió esdeveniments de seguretat (SEM), SIM / SIEM, Threat Intelligence, eines de monitoratge i reporting.

Prevenció de fuga d'informació

Dotem d'eines que garanteixen la confidencialitat, la disponibilitat i la integritat de la informació: Control de continguts confidencials, Control de dispositius externs d'emmagatzematge, Eines d'encriptació, Gestió del cicle de vida de la informació, xifrat de discos durs i suports d'emmagatzematge.

Beneficis

  • Millora de la seguretat de la xarxa. Garantint la seguretat dels accessos remots d'equips entre xarxes.
  • Increment de la visibilitat. Mitjançant la supervisió, anàlisi i control del trànsit entrant i sortint.
  • Millora del rendiment. En garantir la continuïtat de la connectivitat.
  • Redueix la complexitat de la xarxa. A través d'una simplificació de les operacions.

Caso de éxito

Fabricants

Altres solucions en ciberseguretat

Seguretat en la xarxa

Protegeix tota la superfície d'atac, garantint la viabilitat, reputació i continuïtat del teu negoci.

Seguretat en els sistemes

Construeix una TI moderna capaç de prevenir, resguardar, protegir i reaccionar davant qualsevol atac.

Seguretat en aplicacions i dades

Evita vulnerabilitats i garanteix la confidencialitat, la integritat i disponibilitat de la informació.

Protecció del lloc de treball

Protegeix els teus actius corporatius contra incidents de seguretat.

Gestió d’accés i identitat

Garanteix un accés segur als sistemes i a les aplicacions