Seguretat en els sistemes

Proporcionem mesures tècniques i organitzatives destinades a protegir de forma centralitzada els sistemes informàtics

Construeix una TI moderna capaç de prevenir, resguardar, protegir i reaccionar davant qualsevol atac

Els entorns informàtics són cada vegada més complexos, híbrids, distribuïts, incrementant el risc a patir vulnerabilitats.

L'usuari necessita aplicar mesures tècniques i organitzatives que protegeixin els sistemes informàtics de l'empresa de forma centralitzada davant incidents de seguretat tant de manera preventiva com reactiva.

Com t'ajudem

T'ajudem a enfortir el teu entorn TI mitjançant mecanismes de supervisió i auditoria, així com a través d'eines de seguretat digital que ajudin la teva organització a ser més eficient, àgil i segura.

Antifrau

Proporcionem eines destinades a protegir els usuaris de tota mena d'enginyeria social des de la protecció del lloc de treball, fins a la seguretat d'aplicacions, sistemes i xarxes: Antispam, web filtering, Anti-phishing, UTM.

Contingència i continuïtat

Dissenyem plans d'actuació i contingència destinats a mitigar l'impacte provocat per qualsevol incident de seguretat: Còpies de seguretat, eines de recuperació de sistema, seguretat en virtualització, infraestructura de suport.

Antimalware

Protegim els sistemes informàtics enfront de tota mena de sotware maliciós que pugui afectar-los, detectant i eliminant tot tipus de malware: Antivirus, AntiAdware, Antispyware, UTM.

Protecció de les comunicacions

Proporcionem eines destinades a protegir els sistemes i dispositius connectats a la xarxa: Firewall, VPN, IDS, IPS, UTM Appliance, xifrat de les comunicacions, filtre de continguts, control P2P, gestió i control d'amplada de banda, eines de monitoratge i reporting.

Intel·ligència de seguretat

Implementem eines que permeten dur a terme la gestió d'esdeveniments o incidents de ciberseguretat en qualsevol de les seves fases: Gestió esdeveniments de seguretat (SEM), SIM / SIEM, Threat Intelligence, eines de monitoratge i reporting.

Beneficis

  • Major control dels actius crítics per al desenvolupament del negoci. Eines que garanteixen la confidencialitat, integritat i disponibilitat de la informació.
  • Major anticipació davant vulnerabilitats. A través d'una protecció centralitzada davant incidents.
  • Increment de la capacitat de resiliència. Mitjançant l'aplicació de mesures tècniques i organitzatives.
  • Reducció temps d'inoperativitat. En reduir el temps de detecció i reacció als atacs.

Caso de éxito

Fabricants

Altres solucions en ciberseguretat

Seguretat en la xarxa

Protegeix tota la superfície d'atac, garantint la viabilitat, reputació i continuïtat del teu negoci.

Seguretat en els sistemes

Construeix una TI moderna capaç de prevenir, resguardar, protegir i reaccionar davant qualsevol atac.

Seguretat en aplicacions i dades

Evita vulnerabilitats i garanteix la confidencialitat, la integritat i disponibilitat de la informació.

Protecció del lloc de treball

Protegeix els teus actius corporatius contra incidents de seguretat.

Gestió d’accés i identitat

Garanteix un accés segur als sistemes i a les aplicacions